Systém řízení kvality

Principy kontroly kvality

Požadujeme dodržování materiálových norem od dodavatelů

 • veškerý materiál před použitím ve výrobě podléhá kontrole kvality dle ČSN a ISO norem

Veškeré produkty vyrábíme v souladu se světovými standardy

 • každý z výrobních procesů podléhá normám ČSN a ISO

Pravidelně kontrolujeme kvalitu a dodržování norem na každém pracovišti 

 • kontroly probíhají pravidelně i namátkově a jsou zaznamenávány a archivovány
 • tyto kontroly probíhají na základě světových norem, ale i empirických dat a zkušeností

Pravidelně školíme zaměstnance o zásadách kvality výroby 

 • školení personálu probíhá pravidelně. Hlavně potom při veškerých změnách ve výrobě, či při zavádění nových technologických postupů

Provádíme víceúrovňovou kontrolu kvality

Úrovně kontroly kvality

Samokontrola

 • Každý pracovník kontroluje svou produkci ve 100% objemu na vlastním pracovišti
 • Jsou zavedeny předpisy (návodky) na samokontrolu (kontrolní listy, DT, atd.)

Meziprocesní kontrola 

 • Kvality výroby přebíraného materiálu z předešlého pracoviště
 • Kontrola množství (kusová úplnost)

Kontrola kvality managerem kvality 

 • Pravidelné i namátkové kontroly kvality, kvalifikovaným personálem
 • Kontroly podléhají ČSN a ISO normám
 • Vytváření a archivování záznamů o zkouškách

Kontroly laku

Veškeré zkoušky laku probíhají periodicky v určeném intervalu v průběhu výroby. Probíhají také namátkově při výrobě nestandartních výrobků nebo v případě, že si zákazník vyžádá protokol o provedení zkoušek laku ke konkrétní zakázce.
Zkoušky laku jsou zaznamenávány do protokolu a archivovány. Na vyžádání zákazníka lze tento protokol vystavit ke konkrétní zakázce a dodat spolu s objednaným zbožím. Tento požadavek je nutné uvést do objednávky.


VT (Visual Testing)

Základní zkouška prováděná ve 100% objemu výroby personálem i namátkově pracovníkem oddělení kvality. Zkouška je založena na přímé pohledové kontrole bez pomůcek nebo se zkušebním etalonem (vzorek daného odstínu) a porovnáním s nalakovaným materiálem.
Touto metodou kontroly lze odhalit množství nedokonalostí, odchylek a vad lakovaného povrchu. Např. nenalakovaná nebo nedostatečně nalakovaná místa, puchýře, odlišnou strukturu, odstín a lesk povrchu, stékance, krátery, vpichy, jamky, škrábance nebo kterékoliv jiné nepřijatelné závady.

Zkouška tloušťky laku (dle ČSN EN ISO 2178)

Zkouška tloušťky laku probíhá v rámci série zkoušek spolu s mřížkovou zkouškou a MEK testem. Je to zkouška, která spolehlivě prokáže tloušťku lakované vrstvy. Je prováděna profesionálním měřícím přístrojem, který je pravidelně kalibrován kalibrovanými etalony.

Mřížková zkouška
 (dle ČSN EN ISO 2409)

Tato destruktivní zkouška je prováděna dle normy ČSN EN ISO 2409 a díky výsledkům této zkoušky můžeme vyhodnotit kvalitu přilnavosti a pevnosti lakované vrstvy k podkladu.
Je prováděna kvalifikovaným personálem, který využívá profesionální kalibrované nástroje.
Mřížková zkouška i MEK test (resp. všechny destruktivní zkoušky) se ve většině případů provádějí na vzorku odpovídajících vlastností, který spolu s konkrétním výrobkem „projde“ lakovacím procesem. Tudíž má lakovaná vrstva vzorku totožné parametry jako kontrolovaný výrobek. Tím je zaručen prokazatelný výsledek zkoušky.

MEK test (methylethylketon) (ČSN EN 13523-11)

MEK test je zkouškou stupně „vypálenosti“ laku. Jedná se spíše o vnitroúčelovou zkoušku, která napovídá výsledkům dalších zkoušek. Výsledek této zkoušky je úzce navázaný na výsledek mřížkové zkoušky. MEK test, jak název napovídá, je prováděn naleptáváním lakovaného povrchu methyl-ethyl-ketonem, popsaným postupem normou ČSN EN 13523-11.

Kontroly svařování

Personál provádějící kontroly svařování je školený a disponuje příslušnými certifikáty pro danou metodu kontroly kvality svařování (VT2 dw – ISO 9712; IWT/EWT – ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-2-4, ČSN EN 1090). Kontroly prováděné odborným personálem probíhají nepřetržitě napříč výrobou a jsou zaznamenávány do protokolů o zkouškách, které jsou archivovány. Je kladen vysoký důraz na stálou kvalitu svařování. Personál (svářeči, technologové, mistři výroby, atd.) je pravidelně školen a seznamován s problematikou svařování, s novými trendy a technologickými postupy.

VT (visual testing) (ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817)
Nedestruktivní kontrola svarů VT probíhá v první řadě samotným personálem (svářečem), který po provedení svaru automaticky překontroluje odvedenou práci a vizuálně zhodnotí, zda-li svar odpovídá technickému předpisu, respektive technickému výkresu. Zároveň probíhá zevrubnější vizuální kontrola svařování kvalifikovaným a zkušeným personálem. Ten provádí zkoušky periodicky i namátkově dle stanovených interních i světových norem a předpisů.

DT (destruktivní test)

V případě, že do výroby zavádíme nový produkt nebo novou technologii, či se chceme přesvědčit o 100% funkčnosti a bezpečnosti jednotlivých svarů nebo celých svařených sestav, provádíme tzv. „DT“. V praxi se většinou jedná o rozlomení vzorku svařence ve svarovém spoji. Tím máme možnost prozkoumat strukturu svaru, např. provařenost, případně vnitřní vady, atd.. Z výsledků této zkoušky můžeme vyvodit případnou změnu v technologii atp..


Translate »